Contactfrequentie

Bij de huiswerkbegeleiding vindt regelmatig verslaglegging over de voortgang plaats en is er periodiek met de ouders een evaluatiegesprek. Op basis hiervan bestaat de mogelijkheid tot het bijstellen van het plan van aanpak. Daarnaast is het mogelijk gewenst dat er frequenter contact met ouders, school of andere begeleiders plaatsvindt. Het kan zo zijn dat ouders meer dan eens per rapportperiode van gedachten willen wisselen over de begeleiding, of dat zij ons vragen om structureel periodiek contact te hebben met een mentor, zorgcoördinator of vakdocent. Voor deze extra contactfrequentie zijn er twee mogelijkheden:

  • De standaardvorm is bedoeld voor overleg en afstemmen. Er is maandelijks contact met de begeleider van de Huiswerkplek en er worden desgewenst korte verslagen over de voortgang digitaal bijgehouden. Het contact kan op verzoek schriftelijk, telefonisch, via Skype of ‘vis-à-vis’ plaatsvinden.

  • De intensieve vorm biedt in onderling overleg bijvoorbeeld de mogelijkheid tot vaker veelal (telefonisch) contact, uitgebreidere digitale verslagen over de voortgang. Deze vorm in combinatie met huiswerkbegeleiding zorgt voor een steviger vinger aan de pols en gefundeerder advies over of bijsturen van de begeleiding.