Huiswerkbegeleiding

Waarom kan huiswerkbegeleiding nodig of gewenst zijn?

Om diverse redenen kan er behoefte ontstaan aan huiswerkbegeleiding voor uw kind op de basisschool of in het VMBO, HAVO, en VWO:
 • Thuis niet aan huiswerk toekomen. Afleidingen zoals de computer (chatten, spelletjes), de TV, enz., zijn er voldoende.
 • Moeite hebben met zelfstandig werken, leren en het plannen van huiswerk.
 • De mogelijkheid tot uitleg bij diverse vakken ontbreekt.
 • Gelegenheid tot regelmatig en systematisch overhoren is er niet.
 • Er kunnen door ziekte en andere oorzaken achterstanden zijn ontstaan, die weggewerkt moeten worden.
 • De regelmaat van het dagelijks maken van huiswerk vertaalt zich in betere studieresultaten.

Daarnaast zijn er specifieke zaken, die samenhangen met het leerjaar, waarin uw kind zit.

De basisschool:

 • In groep 7 en 8 is de voorbereiding op de CITO-toets en de daarop volgende schoolkeuze van groot belang. Er kunnen kennishiaten zijn (in bijv. de vakken rekenen en taal), die als er niets aan wordt gedaan, een optimaal functioneren bij het middelbaar onderwijs in de weg  blijven staan.
 • Het voor de eerste keer maken van een examen is ook al is er voldoende kennis aanwezig best spannend. Training en voorbereiding bevorderen succes.

De brugklas:

 • In tegenstelling tot de basisschool krijgt een leerling te maken met veel verschillende leerkrachten, een grotere verantwoordelijkheid, meer toetsen, een andere omgeving en een groot aantal nieuwe vakken.
 • Omdat "zitten blijven" eigenlijk niet mogelijk is in de brugklas, heeft het halen van mindere resultaten vaak als consequentie dat een leerling  verwezen wordt naar een lager niveau van onderwijs. De cijfers zijn in zo'n geval belangrijker dan de capaciteiten van uw kind.

De rest van de onderbouw:

 • Naast hetgeen hierboven beschreven staat, speelt ook de keuze voor een profiel in de bovenbouw een rol. Hierbij zijn de behaalde cijfers sterk bepalend voor de te kiezen richting.
 • De puberteit kan van invloed zijn op de houding ten aanzien van school en huiswerk en daarmee op de studieresultaten.

De bovenbouw:

 • In de tweede fase van het Voortgezet Onderwijs wordt er een grote mate van zelfstandigheid verwacht; iets waar niet iedere leerling al toe in staat is. 
 • Het aantal lesuren is doorgaans minder dan in de onderbouw. Dit wordt  slechts ten dele vervangen door uren, waarin leerlingen zelfstandig aan het werk zijn. Bovendien is het voor de aanwezige docent vaak niet mogelijk vragen buiten zijn eigen vakgebied te beantwoorden.
 • Er is een gering aantal (soms vier of minder) toetsen per vak. Tijdig  beginnen is noodzakelijk, maar gebeurt onvoldoende of niet.
 • De mogelijkheid een of meer onvoldoendes middels een herkansing weg te werken, is slechts beperkt aanwezig.

Huiswerkbegeleiding van dHp

Met de huiswerkbegeleiding van dHp leren scholieren dat zij zelf hun schoolresultaten kunnen verbeteren, zodat ze zelfstandig verder kunnen: dit motiveert enorm! De leerlingen volgen minimaal drie tot maximaal vijf middagen per week huiswerkbegeleiding, met als gevolg dat, mede door een efficiënte planning, aan het einde van de middag het huiswerk meestal helemaal klaar is.

De dHp-begeleiders werken ‘vakoverstijgend’ en zorgen voor een stimulerende omgeving, waarin iedere leerling in kleine groepjes rustig kan werken aan het huiswerk, studievaardigheden op doet en de zwakke vakken verbetert. Samen met de dHp-begeleider wordt gewerkt aan plannen, structuur, discipline en motivatie, vooral bij achterstanden of leerproblemen.

Tijdens de huiswerkbegeleiding hebben we ook de mogelijkheid om op vragen in te gaan. Grote delen van de stof uitleggen of het grondig aanpakken van hiaten in de basiskennis kunnen we beter doen in een bijlessituatie.

Als blijkt dat een leerling vastloopt met een specifiek vak en gerichte uitleg nodig heeft om weer goed op weg raken, is de huiswerkbegeleiding ook tijdelijk te combineren met individuele lessen van een bijlesbegeleider.

Begeleiding krijgen, is mooi; het soms op de Huiswerkplek ook lekker zelf doen en er direct een achtervang hebben, is eigenlijk beter! Op de dHp kan beide!

De basisdienst huiswerkbegeleiding omvat:

 • Bij aanvang een intakegesprek met ouders en leerling, waaruit een persoonlijk plan van aanpak wordt opgesteld en er wederzijds duidelijke afspraken worden gemaakt.
 • De mentor op school wordt ook om input gevraagd (indien dat gewenst is).
 • Elke dHp-dag bij binnenkomst van de leerling (present zijn) een gesprekje, waarin naast de behaalde prestaties en resultaten (van die dag) ook de planning wordt besproken. We noemen dat eenvoudig het 'PPP-gesprek'. In de begeleiding de rest van de dag wordt uitgebreider aandacht besteed aan studievaardigheden, agendagebruik, plannen en geconcentreerd werken.
 • Elke leerling kan voor het leren van woordjes, begrippen of formules gebruik maken van de 'leerkaartjes'.
 • Verslaglegging over de voortgang.
 • Een periodiek evaluatiegesprek en mogelijkheid tot het bijstellen van het gemaakte plan van aanpak.

Huiswerkbegeleiding wordt gedurende het hele jaar aangeboden, met uitzondering van de zomervakantie en op de erkende landelijke feestdagen. Tijdens de kleine schoolvakanties gelden gewijzigde openingstijden.

Informeer naar de mogelijkheden door nu het contactformulier in te sturen!!

Meer gegevens en bijzonderheden over voorwaarden, leveringen en prijzen zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden van dHp, de Huiswerkplek, die op aanvraag leverbaar zijn.